Cài đặt Font chữ trong Ubuntu

Vic cài đặt font chữ trong Windows khá dễ dàng, nhưng để cài đặt font chữ trong Ubuntu thì sao?

Bên dưới là các cách để cài đặt font chữ trong Ubuntu mà bạn có thể tham khảo thực hiện dễ dàng.

1. Cài đặt Font chữ sử dụng chương trình Fonts:

Ưu đim của cách này là ch cn chn m tập tin Font chữ cần cài đặt và chọn vào cài đặt là xong. Tuy nhiên cách này mỗi lần chỉ có thể cài một tập tin Font chữ.

Bên dưới là hình minh họa cài đặt Font chữ trong Linux Ubuntu bằng chương trình Font:

Chọn mở tập tin Font chữ bằng chương trình Fonts

Chọn mở tập tin Font chữ bằng chương trình Fonts

Tiếp theo ch cn chn Install để cài Font chữ này:

Chọn Instal để cài đặt Font chữ

Chọn Instal để cài đặt Font chữ

2. Sử dụng dòng lệnh để cài đặt nhiều tập tin font chữ cùng một lúc:

Cần chép các tập tin font chữ vào cùng một thư mục. Ví dụ này mình lưu các tập tin Font chữ ở thư mục ~/Downloads/new-font.

Font chữ trong Ubuntu được lưu ở thư mục Home của tài khoản người dùng ~/.local/share/fonts. Chỉ cần dùng lệnh sao chép tất cả các tập tin Font chữ vào thư mục này.

Mở Terminal và gõ vào lệnh như bên dưới:

cp ./new-font/* ~/.local/share/fonts

Cài đặt Font chữ bằng dòng lệnh

Cài đặt Font chữ bằng dòng lệnh

Dòng lệnh trên sẽ sao chép tất cả các tập tin Font chữ trong thư mục “new-font” vào thư mục ~/.local/share/fonts/

3. Cài đặt Font chữ trong Ubuntu s dụng phn mềm Font Manager.

M Ubuntu Software, gõ vào tìm kiếm Font Manager và chn cài đặt phần mềm này:

Cài đặt phần mềm Font Manager

Cài đặt phần mềm Font Manager

Chn chạy phn mm Font Manager, chọn vào nút + như hình dưới để cài đặt nhiều tập tin Font chữ cùng một lúc.

Cài đặt nhiều tập tin Font chữ bằng phần mềm Font Manager

Cài đặt nhiều tập tin Font chữ bằng phần mềm Font Manager

4. Cài đặt nhiều tập tin Font chữ cùng một lúc cho nhiều tài khoản sử dụng trên máy tính Ubuntu.

Nếu muốn tài khoản người dùng khác trong Ubuntu sử dụng được các tập tin Font chữ này thì cần thực hiện như bên dưới.

Mở Terminal, gõ vào lệnh bên dưới:

sudo cp ./new-font/* /usr/local/share/fonts

Cài đặt nhiều tập tin Font chữ cho tất cả người dùng trong Ubuntu

Cài đặt nhiều tập tin Font chữ cho tất cả người dùng trong Ubuntu

Lệnh trên sẽ sao chép tất cả các tập tin Font chữ trong thư muục “new-font” vào thư mục /usr/local/share/fonts.

Bn có th tham kho thêm video bên dưới:

Comments are closed