Các lệnh thường sử dụng trong quản trị mạng Windows

Tổng hợp các lệnh thường sử dụng trong quản trị mang Windows.

Lệnh “cls“:

Dùng để xóa trống màn hình cmd.

command cls

Lệnh xóa màn hình.

Lệnh “ipconfig“:

Sử dụng để xem thông tin địa chỉ IP(Gateway, DNS, MAC Address,..),  bỏ/cho nhận lại IP được cấp từ DHCP server, xóa cache DNS,… với các tham số như bên dưới:

Command ipconfig

Lệnh ipconfig

 

Lệnh “netstat“:

Xem các kết nối TCP đang active với port tương ứng, xem thông tin bảng IP route,…

Command netstat

Lệnh netstat.

Lệnh “tracert“:

Sử dụng lệnh này để dùng để xem gói tin đi qua các node nào trong hệ thống mạng, hỗ trợ cho việc kiểm tra tùy chỉnh lại bảng định tuyến.

Command tracert

Lệnh tracert.

Lệnh “Ping“:

Là lệnh cơ bản thường hay sử dụng nhất để kiểm tra kết nối đến một địa chỉ mạng nào đó.

Command ping

Lệnh Ping.

Lệnh “pathping“:

cung cấp thông tin về mức độ mất và độ trễ của các gói tin khi đi qua các bộ chuyển mạch trung gian. Pathping gửi nhiều thông báo yêu cầu (Echo request) tới mỗi router trong một khoảng thời gian và sau đó tính kết quả dựa trên các gói được trả về từ mỗi router.

Usage: pathping [-g host-list] [-h maximum_hops] [-i address] [-n]
[-p period] [-q num_queries] [-w timeout]
[-4] [-6] target_name
Command pathping

Lệnh pathping.

Lệnh “telnet“:

Là phần mềm cho phép kết nối từ xa đến server, thiết bị mạng khác thông qua một cổng giao tiếp. Sau khi kết nối telnet thành công, có thể cấu hình quản lý, chép tập tin đến thiết bị này.

Command telnet

Lệnh telnet.

Telnet không được cài đặt mặc định trong Windows, để cài đặt: vào Control Panel –> Uninstall a program –> Turn Windows features on or off.

Install telnet

Cài đặt telnet trong Windows

Lệnh “route“:

Sử dụng lệnh route để xem, chỉnh sửa đường đi của các gói tin trong bảng routing.

ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] command [destination]
[MASK netmask] [gateway] [METRIC metric] [IF interface]
Command route

Lệnh route.

Lệnh “arp“:

Sử dụng hiển thị, chỉnh sửa thông tin trong bảng IP-to-Physical address (lưu địa chỉ ánh xạ từ IP sang MAC address) sử dụng giao thức ARP (address resolution protocal).

Command arp

Lệnh arp

Lệnh “nslookup“:

Sử dụng để kiểm tra tên miền được phân giải thành địa chỉ IP.

Command nslookup

Lệnh nslookup

Lệnh “getmac“:

Hiển thị địa chỉ MAC của máy đang sử dụng hoặc có thể hiển thị địa chỉ MAC của máy tính trong hệ thống mạng.

Ví dụ bên dưới lấy thông tin địa chỉ MAC của máy tính có địa chỉ IP 192.168.6.130:

Command getmac

Lệnh getmac.

 

 

 

 

Comments are closed