Tùy chỉnh Boot menu của Windows.

Kể từ Windows 7 trở về sau thì Microsoft không còn lưu thông tin boot của HĐH vào file boot.ini nữa. Trường hợp bạn muốn tùy chỉnh boot menu của windows thì có thể làm các bước như bên dưới. Bên dưới là cách xóa phần boot menu sinh ra…

Xem thêm